1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty & Wellness Breukelen en een klant.

 

2. Inspanningen schoonheidssalon
1. De medewerkers van Beauty & Wellness Breukelen zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Beauty & Wellness Breukelen zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het uitvoeren van gewenste werkzaamheden.

 

3. Afspraken
1. De klant moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak, aan Beauty & Wellness Breukelen melden. Bij een te late afzegging wordt 100% van de behandelprijs door berekent.
2. Indien de klant niet komt opdagen op de afspraak, mag Beauty & Wellness Breukelen het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant door berekenen.
3. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen.
4. Indien de klant tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen.
5. Beauty & Wellness Breukelen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de klant melden, er wordt niets aan de klant doorberekend als Beauty & Wellness Breukelen de afspraak moet annuleren/verzetten.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Echter rekenen wij sinds januari 2022 wel 50% van de geboekte behandeling bij verhindering wegens ziekte waaronder een positieve covid-19 besmetting. 

 

4. Persoonsgegevens & privacy
1. De klant voorziet de medewerker vóór de/na de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en compleet maken van de administratieve gegevens.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in het klantenbestand van de gebruikte software.
3. Beauty & Wellness Breukelen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. Beauty & Wellness Breukelen zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

5. De klant mag van Beauty & Wellness Breukelen verwachten dat de persoonlijke gegevens veilig opgeslagen en verwerkt worden.

6. Beauty & Wellness Breukelen maakt gebruik van een beveiligingscamera en is bevoegd beelden op te slaan.

6. Beauty & Wellness Breukelen mag de opgenomen beveiligingsbeelden niet verkopen of verhuren aan derden en deze alleen gebruiken als bewijsmateriaal tegenover politie, justitie of bij vermoeden van onveilige situaties.

5. Betaling

1. Beauty & Wellness Breukelen vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar op de website.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW als het rechtigt is deze te berekenen. Uitzonderingen daargelaten. 
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen tenzij anders overeengekomen met de dienstdoende behandelaar.

5. Indien klant niet gehele bedrag kan afrekenen, om welke reden dan ook, dient de klant op dezelfde werkdag te zorgen voor volledige voldoening van het openstaande bedrag. Medewerker van Beauty & Wellness Breukelen heeft dan het recht om een identiteitsbewijs van de klant achter te houden tot het volledige bedrag is voldaan.
6. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

 

6. Aansprakelijkheid
1. Beauty & Wellness Breukelen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Beauty & Wellness Breukelen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Beauty & Wellness Breukelen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

3. Beauty & Wellness Breukelen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan door achtergehouden informatie van de klant met betrekking tot allergieën. 

7. Klachten

1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na aankoop/behandeling mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty & Wellness Breukelen.
2. Beauty & Wellness Breukelen moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beauty & Wellness Breukelen het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
4. Indien Beauty & Wellness Breukelen en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

8. Garantie
1. Beautys & Wellness Breukelen geeft de klanten geen garantie op de gegeven behandelingen.

2. Beauty & Wellness Breukelen geeft de klanten zeven dagen garantie op de gekochte producten.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De klant op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van het product;
• De klant andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf dagen heeft opgevolgd;
• De klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;

• De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;


9. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de medewerker heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

10. Specialisatie
1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De klant betaalt het gehele bedrag van de behandeling aan de medewerker van Beauty & Wellness Breukelen.
3. De medewerker van Beauty & Wellness Breukelen zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De klant dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
6. Beauty & Wellness Breukelen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

11. Beschadiging en/of diefstal
1. Beauty & Wellness Breukelen heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Beauty & Wellness Breukelen meldt diefstal altijd bij de politie en heeft het recht beveiligingsbeelden of persoonlijke gegevens te verstrekken indien deze dienen als bewijsmateriaal.

 

12. Behoorlijk gedrag
1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Beauty & Wellness Breukelen het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Beauty & Wellness Breukelen wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 

13. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Beauty & Wellness Breukelen en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty & Wellness Breukelen.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.